Prima pagina

Act de infiintare Sindicat Promedica

Statut in forma originala

CUI Sindicat Promedica

STATUTUL

SINDICATULUI PROMEDICA

 

CAPITOLUL  I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Sindicatul PROMEDICA este o organizatie sindicala care cuprinde personal angajat cu studii superioare de scurta si lunga durata in unitati publice si private din sectorul sanitar.

 

Art. 2. Sindicatul PROMEDICA este o organizatie sindicala constituita pe baza dreptului de libera asociere, prevazut de art.9 din Constitutia Romaniei si functioneaza conform dispozitiilor legii nr.62/2011 privind dialogul social si a prezentului Statut, in scopul apararii drepturilor prevazute in legislatia nationala, in contractele colective si individuale de munca sau in acordurile colective de munca, precum si in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, pentru promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor sai.

 

Art. 3. Sindicatul PROMEDICA este o organizatie sindicala independenta fata de autoritatile publice, de partidele politice si fata de patronate.

 

Art. 4. a) Sindicatul PROMEDICA are dreptul de a elabora reglementari proprii, de a-si alege liber reprezentantii, de a-si organiza gestiunea si activitatea si de a formula programe proprii de actiune cu respectarea legii.

 1. b) Este interzisa autoritatilor publice si patronatului orice interventie de natura sa limiteze si sa intrerupa exercitarea acestui drept.
 2. c) Sindicatul PROMEDICA se poate afilia si dezafilia liber consimtit la alte organizatii sindicale in scopul apararii drepturilor membrilor sai prevazute in legislatia nationala, in pactele, tratatele si conventiile internationale la care Romania este

 

Art. 5. Sindicatul PROMEDICA functioneaza ca persoana juridica de drept privat pe baza statutului propriu, conform Sentintei Civile nr.

 

Art. 6. Sindicatul PROMEDICA are sediul in Craiova, str.Tabaci, nr.1, cod 200642, in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova.

CAPITOLUL II

SCOPUL SI ATRIBUTIILE SINDICATULUI PROMEDICA

Art. 7.  Sindicatul  PROMEDICA are ca obiectiv principal organizarea unitatii si fortei de actiune a membrilor sai pentru apararea drepturilor, libertatilor si intereselor generale ale membrilor de sindicat.

 

Art.8. Sindicatul PROMEDICA apara drepturile membrilor sai ce decurg din legislatia muncii, contractul colectiv de munca si contractul individual de munca, in fata instantelor judecatoresti ale statului prin aparatori proprii sau alesi. In acest sens Sindicatul PROMEDICA are dreptul de a intreprinde orice actiune prevazuta de lege, inclusiv de a formula actiune in justitie in numele membrilor sai, in baza unei imputerniciri scrise din partea acestora. Actiunea nu va putea fi depusa la instanta de judecata sau continuata de Sindicat daca cel in cauza renunta la judecata in mod expres.

 

Art.9. Sindicatul PROMEDICA are dreptul de a fi reprezentat in Consiliul de Administratie al unitatii sanitare, unde sunt membrii ai Sindicatului PROMEDICA, la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social/cultural sau sportiv, de unul dintre reprezentantii alesi in organele de conducere a sindicatului.

 

Art.10. In scopul apararii drepturilor si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale sau sportive ale membrilor sai, Sindicatul PROMEDICA are dreptul sa primeasca de la angajator informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca, precum si cele privind constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca, protectia muncii si utilitatilor sociale, asigurarilor si protectiei sociale.

 

Art.11. Sindicatul  PROMEDICA are dreptul sa cunoasca hotararile consiliului de administratie privitoare la probleme de interes profesional, economic, social/cultural sau sportiv, comunicate in scris de catre conducerea Spitalului in termen de 48 de ore de la data desfasurarii sedintei( ordinea de zi comunicata cu 48 de ore inaintea desfasurarii sedintei) pentru a se realiza o protectie reala a drepturilor membrilor sindicatului.

 

Art.12. In vederea realizarii scopului pentru care a fost constituit Sindicatul PROMEDICA  are dreptul sa foloseasca mijloace specifice, cum sunt: negocierile, procedurile de solutionare a litigiilor prin mediere, arbitraj sau conciliere, petitia, protestul sau mitingul, demonstratia si greva, potrivit statutului si in conditiile prevazute de lege.

Art.13. Sindicatul PROMEDICA promoveaza relatiile de colaborare si solidaritate  cu toate organizatiile sindicale care sustin aspiratiile democratice, dreptatea sociala, libertatea si pacea.

 

Art.14. Sindicatul PROMEDICA  promoveaza si sustine proiectele si actele normative referitoare la sectorul sanitar pentru recunoasterea importantei sociale a intregului corp medico-sanitar si pentru protectia sociala a tuturor salariatilor membrii de sindicat.

 

Art.15. Sindicatul PROMEDICA se poate afilia liber la alte organizatii sindicale judetene si nationale.

CAPITOLUL  III

DOBANDIREA SI INCETAREA CALITATII DE MEMBRU

 

Art.16. (1) Poate dobandi calitatea de membru al Sindicatului PROMEDICA orice salariat angajat cu studii superioare de scurta si lunga durata in unitati publice si private din sectorul sanitar care achita lunar cotizatia stabilita.

(2)Nu pot dobandi calitatea de membru de sindicat persoanele carora le este interzis prin lege sa se constituie in sindicate.

 

Art.17. Calitatea de membru cu drepturi depline se dobandeste de la data aprobarii cererii de afiliere si plata cotizatiei.

 

Art.18. Calitatea de membru al sindicatului inceteaza la data:

 1. a) depunerii cererii de retragere;
 2. b) adoptarii hotararii de excludere;
 3. c) neplata cotizatiei sindicale timp de 3 luni consecutive;
 4. d) autodizolvarea sindicatului.

 

Art.19. Membrii Sindicatului PROMEDICA nu pot face parte in acelasi timp si dintr-o alta organizatie sindicala din sectorul sanitar.

 

Art.20. Membrii Sindicatului PROMEDICA au dreptul de a se retrage din sindicat  fara a avea obligatia de a arata motivele.

Art.21. Membrii Sindicatului PROMEDICA  care se retrag din sindicat nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizatie sau a sumelor depuse sau donate.

 

Art. 22. Pierderea calităţii de membru al Sindicatului PROMEDICA atrage pierderea oricărui drept asupra patrimoniului sindicatului.

 

Art. 23.  Alegerea Preşedintelui şi a celorlalţi membri ai Biroului Executiv se face prin vot secret de către Consiliul General o data la 4 ani.

 

Art. 24.  În cazul dizolvării Sindicatului PROMEDICA patrimoniul se împarte între membri existenţi la data dizolvării. În acest caz se constituie Comisia de Dizolvare care va supune aprobării Consiliului, raportul de dizolvare a Sindicatului.

 

CAPITOLUL  IV

DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR

 

Art. 25. (1) Membrii Sindicatului PROMEDICA au următoarele drepturi:

a).- de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere ale sindicatului ;

b). -de a-şi susţine punctele de vedere în faţa oricărui organ al sindicatului;

c). -de a fi sprijiniţi de organizaţie în vederea apărării drepturilor lor legitime ce pot fi apărate prin mijloace de luptă sindicală;

d). -de a beneficia de sprijinul şi protecţia organizaţiei contra oricărui abuz sau limitări exercitate din cauza sau în legătură cu activitatea lor sindicală;

e). -de a critica activitatea şi de a cere sancţionarea membrilor care nu şi-au îndeplinit ori şi-au îndeplinit necorespunzător mandatul primit din partea organizaţiei, indiferent de durata şi importanţa mandatului;

f).- de a beneficia de toate avantajele pe care organizaţia le va dobândi sau stabili în favoarea membrilor săi.

g). -sa adere si sa se retraga din sindicat.

h). -să fie reprezentaţi în organizaţiile sindicale teritoriale si naţionale la care sindicatul este afiliat, precum şi în faţa altor organisme sindicale, guvernamentale, neguvernamentale şi particulare

              

            (2).  a).Nici un membru al sindicatului nu poate pretinde să-şi exercite sau să beneficieze de aceste drepturi dacă nu a plătit cotizaţia la zi ori nu şi-a îndeplinit în totalitate sarcinile sindicale primite din partea organizaţiei;

b). Nu poate detine concomitent functie de conducere in organizatia sindicala si la nivelul Colegiului Medicilor din Romania Judetean sau national.

 

Art. 26. Membrii sindicatului au următoarele îndatoriri:

a).- de a cunoaşte şi respectă prevederile Statutului şi Regulamentelor sindicatului;

b).- de a cunoaşte Programul de acţiune al sindicatului şi de a contribui activ la realizarea acestuia;

c).- de a îndeplini misiunile sindicale ce le-au fost încredinţate de Biroul Executiv;

d).- de a respecta hotărârile adoptate statutar în oricare organ de conducere al sindicatului şi de a participa la toate acţiunile, chiar dacă personal au votat împotriva ori s-au abţinut;

e).- de a-şi îndeplini în totalitate şi la timp obligaţiile financiare faţă de organizaţie.

f).- sa nu initieze nici o actiune proprie in numele Sindicatului PROMEDICA  fara consultarea prealabila a organelor de conducere legal alese.

 

COTIZATIA

Art. 27. Membrii Sindicatului PROMEDICA vor plati organizatiei o cotizatie de maximum 1% din  venitul brut realizat si se retine pe statul de plata in urma acordului dat prin adeziune.

Încasarea cotizaţiei membrilor de sindicat se face prin statele de plata ale unităţilor. Reţinerea cotizaţiei, virarea acesteia in conturile sindicatului si înştiinţarea privind persoanele cărora li s-a efectuat operaţiunea se face conform Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate.

 

RECOMPENSELE

Art. 28.  Membrii Sindicatului PROMEDICA şi reprezentaţii aleşi în organele de conducere şi reprezentare, au dreptul la recompense morale şi materiale conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat de Biroul Executiv.

 

 

 

SANCŢIUNILE

Art. 29.  Membrii Sindicatului PROMEDICA şi reprezentaţii aleşi în organele de conducere şi reprezentare pot fi sancţionaţi pentru încălcarea prevederilor statutare conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

 

 

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA SINDICATULUI, ORGANELE DE CONDUCERE

 

Art. 30.  Organele de conducere a Sindicatului PROMEDICA sunt:

 1. a) Consiliul General Sindical
 2. b) Biroul Executiv;
 3. c) Preşedintele;

Conducerea permanenta a sindicatului este incredintata Biroului Executiv.

Art. 31. Pot fi aleşi în organele de conducere a Sindicatului PROMEDICA membrii sindicatului care au capacitatea de exerciţiu deplină şi nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie de natura celei de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii.

 

Art. 32.Membrilor aleşi în organele de conducere a Sindicatului PROMEDICA li se asigură protecţia legii contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor lor.

 

Art. 33. În timpul mandatului şi în termen de doi ani de la încetarea mandatului, reprezentanţilor aleşi în organele de conducere a Sindicatului PROMEDICA nu li se poate modifica sau desface contractul individual de muncă pentru motive neimputabile lor, pe care legea le lasă la aprecierea angajatorului, decât cu acordul scris al organului colectiv de conducere ales al Sindicatului PROMEDICA.

 

Art. 34.  Modificarea sau desfacerea contractului individual de muncă, atât ale reprezentanţilor aleşi în organele de conducere a Sindicatului PROMEDICA cât şi ale membrilor acestuia, din iniţiativa angajatorului, pentru motive care privesc activitatea sindicală este interzisă prin lege.

 

Art. 35.  Sunt exceptaţi de la prevederile Art.33 şi Art.34 membrii Sindicatului PROMEDICA, care au fost revocaţi pentru încălcarea prevederilor statutare sau legale.

 

Art. 36.  Pe perioada în care persoana aleasă în organul de conducere al Sindicatului PROMEDICA este salarizată de către sindicat, contractul său individual de muncă poate fi suspendat, iar aceasta îşi păstrează funcţia si locul de muncă avut anterior, precum şi vechimea în muncă, respectiv în specialitate sau funcţia deţinută în condiţiile legii. Pe postul acesteia poate fi încadrată o alta persoană numai cu contract individual de muncă pe perioadă determinată.

La revenirea în postul anterior, persoanei în cauză i se va asigura un salariu care nu poate fi mai mic decât cel ce putea fi obţinut în condiţii de continuitate în acel post.

Perioada in care persoana aleasa in organul de conducere al Sindicatului este salarizata de organizatia sindicala constituie vechime in munca.

 

Art. 37.  Membrii aleşi în funcţiile de conducere ale Sindicatului PROMEDICA care lucrează nemijlocit au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu 3-5 zile pentru activităţi sindicale fără afectarea drepturilor salariale.

 

Art. 38.  În funcţiile de specialitate care necesită calificare superioară, Sindicatul PROMEDICA poate angaja şi salariaţi ai altor unităţi, urmând ca aceştia să-şi desfăşoare activitatea în afara programului de muncă, precum şi pensionari.

 

Art. 39.  Membrii aleşi în organele de conducere a Sindicatului PROMEDICA, personalul de specialitate şi administrativ din aparatul acestuia pot fi salarizaţi din fondurile sindicatului.

CONSILIUL GENERAL SINDICAL

Art. 40. (1). Consiliul General Sindical se întruneşte anual şi are următoarele atribuţii:

 1. a) adoptarea şi modificarea Statutului;
 2. b) alegerea şi revocarea membrilor Biroului Executiv;
 3. c) dezbaterea şi aprobarea Raportului de activitate al Biroului Executiv;
 4. d) aprobarea schimbării sediului sindicatului;
 5. e) aprobarea nivelului cotizaţiei;
 6. f) adoptarea de hotărâri în privinţa oricăror alte probleme legate de activitatea sindicatului;
 7. g) aprobarea bugetului sindicatului şi a execuţiei bugetare;
 8. h) aprobarea cererilor de reînscriere în organizaţie;
 9. i) aprobarea afilierii sau dezafilierii la o federaţie sindicală;

(2). Consiliul General Sindical se compune din reprezentantii membrilor de sindicat din fiecare unitate sanitara, cu norma de reprezentare 1/25, iar in unitatile sanitare in care sunt mai putin de 25 membri norma este de 1 reprezentant  şi adoptă hotărâri valabile cu majoritatea simplă de voturi, dacă cel puţin jumătate plus unu din membrii sunt prezenţi la adunare;

(3).In cazul in care nu se intruneste conditia de statutaritate Presedintele suspenda lucrarile Consiliului General Sindical 1 ora, dupa care se reiau lucrarile cu delegatii prezenti si se iau hotarari cu majoritate simpla.

 

Art. 41 (1). Consiliul General Sindical se întruneşte, la convocarea Presedintelui, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, pe probleme ce vizează:

 1. a) modificarea Statutului sindicatului;
 2. b) adoptarea de hotărâri urgente cu privire la Programul de activitate;
 3. c) revocarea membrilor Biroului Executiv;
 4. d) aprobarea fuziunii sau dizolvării sindicatului;
 5. e) orice alte probleme care nu mai suportă amânarea până la întrunirea anuală a adunării.

            (2). Consiliul General Sindical se compune din membrii prezenti şi adoptă hotărâri valabile cu majoritatea simplă de voturi . Data Consiliului General Sindical se comunica prin afisare, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte.

             (3). Hotărârile privind dizolvarea sindicatului trebuie să întrunească votul a 2/3 din numărul total de membrii prezenti.

 

BIROUL EXECUTIV

Art. 42. (1). Conducerea activităţii curente a sindicatului este încredinţată Biroului Executiv, care reprezintă sindicatul în toate acţiunile sale juridice, conformându-se Statutului şi hotărârilor Consiliului General Sindical.

               (2). Biroul Executiv se compune din Preşedinte, 5 Vicepreşedinti, Secretar, aleşi de Consiliul General Sindical prin vot secret, direct pe funcţii.

              (3). Mandatul membrilor Biroului Executiv este de patru ani.

              (4). Membrii Biroului Executiv sunt reeligibili la sfârşitul mandatului.

 

Art. 43. (1). Biroul Executiv are următoarele atribuţii:

 1. a) adoptă Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale acestuia, precum şi Programul de activitate;
 2. b) stabileşte poziţia de principiu a sindicatului faţă de evenimentele majore sociale şi economice, interesele legitime ale membrilor săi, atât colective cât şi individuale;
 3. c) reprezintă ori asistă membrii sindicatului în raporturile cu terţii;
 4. d) elaborarează proiectele şi încheie contractele colective de muncă;
 5. e) aprobă cererile de aderare la sindicat;
 6. f) numeşte comisiile de constatare a existenţei motivelor care atrag excluderea membrilor din sindicat;
 7. g) adoptă hotărârile de excludere a membrilor din sindicat;
 8. h) adoptă hotărâri cât şi întreprinde acţiuni necesare pentru funcţionarea optimă a sindicatului şi pentru apărarea eficientă a intereselor membrilor săi;
 9. i) convoacă Consiliul General Sindical din proprie iniţiativă sau la solicitarea scrisă şi motivată a cel puţin 1/5 din numărul membrilor sindicatului, stabileşte datei, locul şi ordinea de zi a acestora cu cel putin 10 zile lucratoare inainte;
 10. j) stabileşte Regulamentului de desfăşurare a Consiliului General Sindical.

            (2). Împărţirea responsabilităţilor în cadrul Biroului Executiv se va face de comun acord între membrii săi.

            (3). Pentru apărarea drepturilor si promovarea intereselor colective ale membrilor sindicatului, Biroul Executiv poate folosi din proprie iniţiativă orice mijloc legal, fără a fi nevoie de un mandat special din partea celor în cauză.

            (4). Apărarea drepturilor individuale ale membrilor sindicatului se face numai la cererea scrisă şi motivată a acestora.

 

Art. 44. Biroul Executiv este statutar intrunit in prezenta a 4 din membrii sai cu majoritate simpla iar hotararile se iau prin consens si nu sunt revizuibile.

 

PREŞEDINTELE

Art.45.  Este ales de  Consiliul General Sindical prin vot secret o data la 4 (patru) ani.

 

Art. 46. (1). Preşedintele angajează sindicatul în raporturile cu terţii şi îl reprezintă in    justiţie.

             (2). Preşedintele prezidează reuniunile Consiliului General Sindical si ale Biroului Executiv şi are dreptul de a participa la orice reuniune a structurilor funcţionale ori a comisiilor de lucru ale sindicatului.

(3). Preşedintele poate delega o parte din atribuţiile sale unuia dintre membrii  Biroului Executiv.

(4). Propune subiectele de pe ordinea de zi si emite decizii pentru desfasurarea activitatii curente a Sindicatului PROMEDICA.

(5). Presedintele convoaca in sesiuni ordinare si extraordinare Consiliul General Sindical si Biroul Executiv.

(6). Presedintele dispune  Comisiei de Cenzori efectuarea  controlului activitatii financiare a sindicatului PROMEDICA ori de cate ori este nevoie.

 

SECRETARUL

Art. 47.  Secretarul este locţiitorul de drept al Preşedintelui atunci când acesta nu-şi poate îndeplini atribuţiunile.

 

Art.48 .  Secretarul pregateste si organizeaza sedintele Biroului Executiv si Consiliului General Sindical

Alte atributii:

 1. a) Organizarea reuniunilor sindicale.
 2. b) Comunicarea ordinii de zi si a documentelor supuse dezbaterii.
 3. c) Consemnarea dezbaterilor, hotărârilor, deciziilor organelor deliberative ale sindicatului.
 4. d) Ţinerea evidenţei hotărârilor, rezoluţiilor şi deciziilor sindicatului, precum şi urmărirea modului lor de îndeplinire.
 5. e) Organizarea desfăşurării acţiunilor colective revendicative sau de protest ale sindicatului în conformitate cu prevederile statutare şi legale în vigoare.

(2) El este secretarul Consiliul General Sindical.

 

Art. 49. Coordonează activitatea departamentelor si îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Biroul Executiv.

 

Art. 50 – In caz de indisponibilitate, Secretarul este inlocuit prin decizia Presedintelui de catre unul dintre Vicepresedinti pana la urmatorul Consiliul General Sindical.

CAPITOLUL VII

PATRIMONIUL SINDICATULUI

 

Art. 51. (1) Fondurile băneşti şi mijloacele materiale ale Sindicatului PROMEDICA se constituie din :

–  contribuţiile achitate de membri, în cuantum de maxim 1% din venitul brut realizat, deductibil din baza de calcul a impozitului pe venit si se retine pe statul de plata in urma acordului dat prin adeziune;

– alte fonduri şi mijloace fixe realizate din alte surse potrivit prevederilor legale;

(2) – Patrimoniul sindicatului este indivizibil si netransmisibil cu excepţia situaţiei de dizolvare.

(3) – In situaţia de comasare Patrimoniul este cel rezultat prin unirea patrimoniului organizaţiilor comasate.

 

Art. 52. Bunurile mobile si imobile din patrimoniul Sindicatului PROMEDICA  pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat fără a putea fi împărţite între aceştia.

 

Art. 53. Sindicatul PROMEDICA  poate dobândi în condiţiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice fel de bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii sindicale.

 

Art. 54. Sindicatul PROMEDICA  poate :

– să sprijine material membrii săi în exercitarea profesiunii;

– să constituie Case de ajutor proprii;

– să editeze şi să tipărească publicaţii proprii în vederea creşterii nivelului de cunoaştere al membrilor săi şi pentru apărarea intereselor acestora;

– să înfiinţeze şi să administreze în condiţiile legii, în interesul membrilor săi unităţi de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii sindicale, unităţi economico-sociale, comerciale, de asigurări precum şi bancă proprie pentru operaţiuni financiare în lei şi valută.

– să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi;

– să organizeze si sa sprijine material şi financiar activitatea sportivă în asociaţii şi in cluburi sportive, precum şi activităţi cultural-artistice;

Art. 55.  Unităţile în care sunt constituite organizaţiile sindicale care au dobândit reprezentativitatea în condiţiile legii sunt obligate sa pună, cu titlu gratuit, la dispoziţia organizaţiei sindicale spaţiile necesare corespunzătoare funcţionării şi să asigure dotările necesare desfăşurării activităţilor prevăzute de lege.

 

Art. 56.  Bunurile mobile şi imobile dobândite de sindicat pot fi folosite în interesul acestuia si potrivit scopului pentru care a fost înfiinţat si nu pot fi urmarite cu exceptia celor pentru plata datoriilor catre bugetul de stat sau bugetul asigurarilor sociale.

 

Art. 57.  Activitatea economico-financiara a sindicatului se desfăşoară potrivit bugetului propriu de venituri si cheltuieli.

 

Art. 58.  Bugetul de venituri şi cheltuieli al Sindicatului PROMEDICA  se consolidează din cotizaţia membrilor de sindicat proveniţi din  personal angajat cu studii superioare de scurta si lunga durata in unitati publice si private din sectorul sanitar şi a altor unităţi sanitare, precum şi din alte fonduri realizate din donaţii, sponsorizări, etc.

 

Art. 59  a) – Membrii aleşi în organele de conducere ale sindicatului precum şi salariaţii angajaţi pot fi salarizaţi din fondurile sindicatului.

 1. b) – Sindicatul poate organiza şi susţine financiar cursuri de instruire a membrilor săi.

 

Art. 60 . Activitatea economico-financiară a sindicatului se evidenţiază conform legii prin acte contabile întocmite de către personal calificat – direct răspunzător în acest sens.

 

CAPITOLUL IX

CONTROLUL FINANCIAR

 

Art. 61.  a) -Controlul activităţii financiare proprii a sindicatului se realizează de catre Comisia de Cenzori.

b)– Controlul asupra activităţii economice desfăşurată de sindicat, precum si asupra stabilirii şi virării obligaţiilor faţă de Bugetul de Stat şi Bugetul de Asigurări Sociale se realizează de către organele administraţiei de stat competente, potrivit legii.

 

Art. 62.  (1) Comisia de cenzori a sindicatului este compusa din 3 membri:

-Preşedinte

– 2 membri ( cel putin unul avand studii superioare economice)

(2) Preşedintele Comisiei de Cenzori trebuie sa îndeplinească condiţiile legale in vederea exercitării funcţiei.

(3) Membrii Comisiei de Cenzori sunt aleşi de Biroul Executiv pentru o perioada de 4 ani.

 

Art. 63. Comisia de Cenzori verifica periodic activitatea financiara si economica a sindicatului.

 

Art. 64.  Comisia de Cenzori îşi desfăşoară activitatea in conformitate cu Regulamentul de organizare si funcţionare propriu, elaborat de Biroul Executiv si aprobat de Consiliul General Sindical.

 

CAPITOLUL X

REORGANIZAREA ŞI DIZOLVAREA SINDICATULUI  PROMEDICA

 

Art. 65.  Sindicatul PROMEDICA se poate dizolva la propunerea membrilor săi sau a delegaţilor acestora, analizată şi aprobată de Consiliul General Sindical.

 

Art. 66.  În cazul dizolvării Sindicatului PROMEDICA patrimoniul sindicatului se împarte membrilor existenţi la acea dată, potrivit hotărârii Comisiei de Dizolvare.

 

Art. 67.  În termen de cinci zile de la dizolvare conducerea Sindicatului PROMEDICA are dreptul să ceară instanţei judecătoreşti competente să facă menţiunea dizolvării sindicatului pe pagina şi locul unde s-a făcut înscrierea în registrul special.

 

Art. 68.  Sindicatul PROMEDICA nu poate fi dizolvat şi nu i se poate suspenda activitatea în baza unor acte de dispoziţie ale autorităţilor administrative publice sau ale patronatului.

 

 

Art. 69.  În cazul reorganizării Sindicatului PROMEDICA, hotărârile asupra patrimoniului se iau de către organele de conducere ale acestuia.

 

Art. 70. În cazul dizolvării Sindicatului PROMEDICA, bunurile date în folosinţă de către stat vor fi restituite acestuia.

 

CAPITOLUL XI

DISPOZITII FINALE

 

Art. 71. Sindicatul PROMEDICA prin organele sale de conducere are dreptul de a delibera pentru modificarea prezentului statut şi de a adopta hotărâri.

 

Art. 72. a) Sindicatul PROMEDICA are stampilă proprie.

 1. b) Sindicatul PROMEDICA are dreptul la sigla, fanion şi însemne proprii.

 

Art. 73.  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Sindicatului PROMEDICA face parte integrantă din prezentul statut.

 

Art. 74. Sindicatul PROMEDICA are obligaţia ca in termen de 90 de zile de la data apariţiei în M.O. a unor noi reglementări ce privesc activitatea sindicală sa pună de acord statutul cu noile prevederi legislative.

 

Art. 75.  Prezentul Statut intră în vigoare la data adoptării lui de către  Adunarea  Generala a Sindical PROMEDICA, din data de 03.12.2015.